Leveringsvoorwaarden WALLFIX BENELUX B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

    1. In deze algemene leveringsvoorwaarden van WALLFIX BENELUX B.V. verstaan we onder:
  • WALLFIX : de in Alblasserdam gevestigde onderneming WALLFIX BENELUX B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 30-01-2015 onder nummer 62536591
  • Product / Producten: de door WALLFIX BENELUX BV (online) aangeboden en geleverde producten voor de professionele schilder/behanger en/of andere artikelen/diensten.
  • Klant: de afnemer of potentiële afnemer van de producten van WALLFIX BENELUX B.V. Dit kan een zakelijke klant zijn of een consument. Onder een consument verstaan we een natuurlijke persoon en eindgebruiker die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, beroeps-, of bedrijfsactiviteiten. Een zakelijke klant is een klant die geen consument is in de hiervoor bedoelde zin. Om als zodanig bij Wallfix Benelux B.V. te worden ingeschreven dient een zakelijke klant een uittreksel van inschrijving bij de KvK en een BTW-nummer te overleggen.
  • Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wallfix Benelux B.V. en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1          Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten/orders en acceptaties door klanten onze offertes en aanbiedingen zijn niet herroepbaar.

2.2          Een overeenkomst tussen Wallfix en de klant komt automatisch tot stand nadat de klant zijn order per fax of email heeft bevestigd.

2.3          Onjuistheden in een eventuele orderbevestiging van Wallfix dienen door zakelijke klanten binnen 2 werkdagen na ontvangst van deze orderbevestiging schriftelijk aan ons te worden meegedeeld, anders wordt de opdrachtbevestiging van Wallfix geacht juist te zijn en de gemaakte afspraken volledige weer te geven, waarna de zakelijke klant daaraan gebonden is.

 

Artikel 3: Informatie

3.1          Opgaven van Wallfix betreffende kleuren, afmetingen en technische eigenschappen gelden bij benadering, zijn vrijblijvend en dienen slechts ter informatie.

3.2          Afbeeldingen op de website van Wallfix, productbeschrijvingen, folders, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen, overige informatie in welke vorm dan ook binden Wallfix niet.

3.3          Indien de door de klant bij Wallfix bestelde producten bedoeld of bestemd zijn voor levering naar of gebruik in het buitenland, is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te voldoen aan de daar geldende eisen op het gebied van verpakking, handleidingen en wettelijke voorschriften. Het gebruik van Wallfix producten en de conformiteit met de (in het buitenland geldende) bepalingen van overheidswege is altijd voor risico van de klant.

 

Artikel 4: Intellectueel eigendom

4.1          Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten, de vormgeving en creatie, het materiaalgebruik en alles wat door Wallfix of partners van Wallfix wordt ontwikkeld, vervaardig, verstrekt (voorstellen bij offertes) of geleverd, inclusief handleidingen, verpakkingen, folders, brochures, website-layout, afbeeldingen, etc. komen toe aan Wallfix.

4.2          Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan om onze merken, logo’s en afbeeldingen te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.3          De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, de vormgeving , opgenomen beschrijvingen en afbeeldingen, foto’s en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Wallfix of een aan Wallfix gelieerde onderneming of zakelijke partner en mogen zonder toestemming van Wallfix niet worden gebruikt.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1          De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten als order- en verzendkosten, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen worden duidelijk in de orderbevestiging of in de webshop vermeld.

5.2          Offertes zijn 3 maanden geldig. Prijzen kunnen altijd wijzigen als gevolg van wijzigingen in de kosten van grondstoffen of productiekosten.

 

Artikel 6:  Levertijd

6.1          Opgegeven levertijden gelden als indicatie en gaan in zodra Wallfix het verschuldigde factuurbedrag (koopprijs + bijkomende kosten) op haar bankrekening heeft ontvangen. Overschrijding van de genoemde levertijden verplicht Wallfix niet tot betalen van een schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

6.2          Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien Wallfix niet binnen 30 werkdagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering geeft aan de afgesloten overeenkomst.

6.3          Als aflevering niet kan plaatsvinden omdat de klant op het moment van levering op het opgegeven leveringsadres niet aanwezig is gaat de levertijd opnieuw in. Eventuele kosten voor het retour zenden en opnieuw aanbieden komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 7: Levering van producten

7.1          De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op het leveringsadres  in ontvangst te nemen. Als de klant de producten niet meteen kan of wil aannemen kan de chauffeur van en namens de vervoerder besluiten niet te wachten en de poging tot aflevering te noteren als een “geweigerde zending”. Kosten voor het opnieuw aanbieden komen dan voor rekening van de klant. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

7.2          Aflevering vindt plaats aan de openbare verharde weg, bereikbaar en toegankelijk voor (bestel)auto’s en vrachtauto’s en op de begane grond. De klant garandeert dat de omstandigheden en faciliteiten op het opgegeven afleveradres afdoende zijn om levering mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is kan Wallfix besluiten en is ze ook gerechtigd dit te kwalificeren als situatie bedoeld in artikel 7.4, dan wel alsnog tot levering over te gaan tegen betaling van de extra afleverkosten.

7.3          Indien een door de klant besteld product niet binnen een redelijke termijn leverbaar is, zal Wallfix, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, een aan het bestelde product gelijkwaardig alternatief voorstellen.

7.4          Indien de klant producten niet in ontvangst neemt, dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze door Wallfix voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Dit laat onverlet dat Wallfix het recht behoudt om naleving van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te laten ontbinden, e.e.a. onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade, gederfde winst en kosten voor opslag en transport.

7.5          Wallfix is niet verplicht een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen in te willigen. Gaat Wallfix hier toch mee akkoord dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de klant.

7.6          Wallfix is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen voor dat gedeelte van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd.

 

 

 

 

Artikel 8: Overmacht

8.1          Indien Wallfix door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij te ontbinden. De klant heeft in deze gevallen geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

8.2          Onder overmacht wordt o.a. verstaan: brand, wateroverlast, (bedrijfs)ongeval, ziekte van personeel, staking, stagnatie in vervoer, (natuur)rampen, etc. zowel bij Wallfix als bij haar toeleveranciers of door Wallfix ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld een vervoerder of onderaannemer.

8.3          Indien Wallfix bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde, cq. het leverbare deel afzonderlijk te leveren en te factureren en is de klant gehouden deze factuur te betalen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9: Garantie en reclame

9.1          Wallfix staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde producten in overeenstemming met wat een klant op grond van deze overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten en in overeenstemming met de fabrieksgarantie en voorwaarden zoals deze door de fabrikant zijn  opgesteld. Mochten zich gebreken voordoen in een door Wallfix geleverd product, als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal Wallfix het geleverde product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie geheel of gedeeltelijk vervangen.

9.2          De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluiten op vertoon van de originele factuur van Wallfix.

9.3          Uitgesloten van garantie zijn gebreken welke optreden in of het gevolg zijn van (normale) slijtage, het niet in acht nemen van de handleiding, gebruiks- en/of installatievoorschriften, onoordeelkundig gebruik, reparatie of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wallfix. Voor alle schade als gevolg van deze gebreken is Wallfix niet aansprakelijk.

9.4          De klant dient de geleverde producten meteen na ontvangst te controleren en nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele claim ten aanzien van de geleverde hoeveelheid producten en eventuele transportschade dient altijd bij aflevering op de vrachtbrief of afleverbon te worden aangetekend. Indien de klant dit verzuimt zal de vrachtbrief of afleverbon gelden als dwingend bewijs van het feit dat de klant de juiste hoeveelheid producten heeft ontvangen en deze zonder transportschade zijn afgeleverd.

9.5          De klant dient eventuele klachten over de door Wallfix geleverde producten uiterlijk binnen 30 dagen na levering te melden. Het niet tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel of vervanging.

9.6          Indien de klant reclameert is hij verplicht mee te werken aan een inspectie van de klacht op locatie door een medewerker van Wallfix of een door Wallfix aan te wijzen derde. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Wallfix te houden of terug te sturen aan Wallfix, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7          Retourzending aan Wallfix van geleverde producten, om welke reden dan ook, kan en mag slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wallfix. Wallfix behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven voor risico van de klant en Wallfix zal pas overgaan tot een vergoeding als is vast komen te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Wallfix.

9.8          De klant dient eventuele onjuistheden in facturen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Wallfix mee te delen, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

9.9          Reclamaties schorten nooit de betalingsverplichting van de klant op.

9.10       Na constatering van een tekortkoming in een door Wallfix geleverd product is de klant verplicht om al datgene te doen om schade te voorkomen of te beperken. Een onmiddellijke staking van gebruik en verwerking zijn daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

9.11       Het retourneren van producten welke niet standaard zijn maar speciaal op wensen van de klant, met betrekking tot kleur, formaat, materiaal, etc., zijn vervaardigd is niet mogelijk.

9.12       Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden of waarvan het rechtsvermoeden dat ze onredelijk verzwarend zijn door een rechter wordt bevestigd.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1       Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de klant geen enkele aanspraak op Wallfix wegens gebreken in of met betrekking tot de door Wallfix geleverde producten.

10.2       Wallfix is nooit aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, gevolgschade, andere indirecte schade en immateriële schade ontstaan door welke oorzaak dan ook.

10.3       Alle op de website van Wallfix gegeven (gebruiks- en installatie) adviezen, productbeschrijvingen of gedane mededelingen zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Wallfix is dus niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit eerder genoemde informatieverstrekking en/of advisering.

10.4       In alle gevallen waar Wallfix is gehouden tot het betalen van een schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (excl. BTW) van de geleverde producten in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

10.5       Iedere vordering op Wallfix, tenzij deze door Wallfix is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.6       Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet mag worden afgeweken.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud   

11.1       De goederen blijven eigendom van de Wallfix zolang de klant de prijs voor alle goederen, ooit geleverd door Wallfix, niet betaald heeft.  De klant zal Wallfix of een door Wallfix aan te wijzen partij toelaten tot zijn terreinen, gebouwen, winkels en magazijnen om de geleverde maar niet betaalde producten terug in bezit te nemen. Zolang de door Wallfix geleverde goederen niet volledig betaald zijn is het de klant verboden deze te verkopen, te verpanden of op een enige andere wijze als zekerheid aan te wenden.

 

11.2       Wanneer de verkochte goederen verwerkt worden in nieuwe producten, wordt deze verwerking geacht gedaan te zijn ten gunste van Wallfix die daarmee het eigendom

verwerft van de nieuwe producten, zonder hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn t.a.v. derden. De klant zal Wallfix in voorkomend geval volledig vrijwaren.

 

11.3       Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur is de klant verplicht de onbetaalde goederen onmiddellijk terug sturen naar Wallfix. Kosten voor deze retourzending zijn voor rekening van de klant.

 

11.4       Wallfix behoudt zich het recht voor om schadevergoeding in rekening te brengen wanneer de geretourneerde goederen die hij op basis van het eigendomsvoorbehoud terugkrijgt niet

intact, onvolledig of beschadigd zouden zijn.

 

11.5       Eens de goederen geleverd zijn draagt de klant alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

 

Artikel 12: Betaling

12.1       Bij consumenten dient betaling van de producten vóór levering te geschieden en uitsluiten op de door Wallfix aangegeven wijze.

12.2       Bij levering aan zakelijke klanten kan Wallfix besluiten op rekening te leveren. Hier geldt dan een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Er geldt nadrukkelijk dat altijd het netto totaal factuur bedrag moet worden betaald, waarbij het de klant dus niet is toegestaan een betalingskorting toe te passen.

12.3       Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd van gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

 

12.4       Bij niet betaling  binnen de afgesproken termijn zal Wallfix overgaan tot invordering. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van          € 250,-

12.5       De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.6       De door de klant gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

 

Artikel 13: Annulering en bedenktijd

13.1      Een zakelijke klant kan de koop van producten niet annuleren.

13.2       Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen ongedaan maken,  maar alleen in die gevallen waarin sprake is van koop of afstand in de zin van artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboekgerechtigd en binnen 7 dagen na ontvangst van de producten. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij dat binnen deze termijn van 7 dagen schriftelijk aan Wallfix te melden en het product binnen 30 dagen te retourneren aan Wallfix, na ontvangst en conform de door Wallfix verstrekte retourinstructies. Kosten van deze retourzending en bijkomende verwerkings- en administratiekosten komen voor rekening van de klant.

Ontbinding van de koopovereenkomst is niet mogelijk als de goederen beschadigd zijn of zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, handleidingen en/of garantiebewijzen ontbreken, goederen gebruikt zijn of verkoop ongeschikt zijn geworden. In voornoemde gevallen is Wallfix gerechtigd de retourzending te weigeren of een waardevermindering toe te passen en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Het ontbinden van een koopovereenkomst door consumenten is niet mogelijk als de bestelde producten niet standaard zijn, maar speciaal op wensen van de klant, met betrekking tot kleur, formaat, materiaal, etc., zijn vervaardigd!

13.3       Het door de consument betaalde aankoopbedrag, exclusief order- en verzendkosten, zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending , onder aftrek van door Wallfix gemaakte kosten op een door de klant aangegeven IBAN nummer worden overgemaakt.

 

 

 

 

 

Artikel 14: Privacy en veiligheid

14.1       Wallfix heeft respect voor de privacy van de klant. Persoonsgegevens van consumenten zullen alleen gebruikt worden voor de verwerking van orders en zullen niet voor commerciële doeleinden worden verkocht aan derden. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1       De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Wallfix en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of door een rechter vernietigd zijn te vervangen door een wel geldige bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking en reikwijdte als de nietige of vernietigde bepaling.

15.2       De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de vestigingsplaats van Wallfix.

15.3       Op alle overeenkomsten die door Wallfix worden gesloten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

15.4       Mogelijke geschillen tussen Wallfix en de klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Wallfix gerechtigd zich te wenden tot de rechter van de woonplaats / vestigingsplaats van de klant, indien deze buiten Nederland liggen.

 

Alblasserdam, 2  februari 2015

 

Wallfix Benelux BV  

Postbus 191

(NL) 2950 AD  Alblasserdam